Wednesday, August 10, 2011

PERTUKARAN GURU ANTARA NEGERI, DALAM NEGERI DAN DALAM DAERAH JANUARI 2012

Surat dari Bahagian Pengurusan Sekolah Harian, Kementerian Pelajaran Malaysia bertarikh 28 Julai 2011 adalah seperti berikut:

PERTUKARAN GURU ANTARA BAHAGIAN / NEGERI, DALAM NEGERI DAN DALAM
DAERAH JANUARI 2012.

Dengan segala hormatnya perkara diatas adalah dirujuk.

2. Sukacita dimaklumkan bahawa Permohonan Pertukaran Guru Antara Bahagian / Negeri dan Dalam Negeri (Antara Daerah dan Dalam Daerah) bagi Pertukaran Januari2012 melalui Sistem e-GTukar akan dibuka mulai 1 hingga 30 September 2011. Pemohon boleh mengakses aplikasi e-GTukar ini melalui laman web Kementerian Pelajaran lvlalaysia (KPM) seperti berikut :

i. http://vwvw.moe.gov.my atau
ii. http://apps.emoe.qov.mv/epqo

3. Permohonan secara on-line ini dibuka kepada guru Gred DGA 29, DG 41, DGA32 (l({JP time based), DG 44 (KUP time based) dan DG 48 (KUP time hased) sahaja serta mematuhi garis panduan pertukaran guru seperti yang dinyatakan dalam surat siaran KP/KPPM/S('I1) bertarikh 10 Mac 2010. Manakala Guru Cemerlang dan guru berjawatan naik pangkat hakiki perlu memohon dengan menggunakan borang manual (berasaskan perisian Excel) yang boleh diperolehi dari laman web e-GTukar dan dihantar melalui sekolah ke Jabatan Pelajaran Negeri / Bahagian yang berkenaan untuk dihantar ke Bahagian Pengurusan Sumber Manusia, Kementerian pelajaran Malaysia.

4. Sehubungan itu, Pengetua / Guru Besar dipohon memaklumkan kepada semuaguru yang ingin memohon bertukar supaya menyemak maklumat mereka melaluilaman web e-GTukar ( http://apps.moe.qov.mv/epqo ) mulai B hingga 26 Ogos 2011.Sekira terdapat sebarang pindaan yang perlu dibuat, sila berhubung dengan pegawai Unit Rendah / Menengah di Pejabat Pelajaran Daerah atau Jabatan Pelajaran Negeri.

5. Kerjasama dan akauntabiliti Pengetua / Guru Besar sebagai "Pengesah" sangat diharapkan bagi mengesahkan setiap permohonan pertukaran guru dengan kadarsegera mulai 1 September hingga 2 Oktober 2011 supaya tindakan seterusnya oleh Penyemak di Pejabat Pelajaran Daerah / Jabatan Pelajaran Negeri dan Bahagian-Bahagian berkenaan di KPM dapat dilaksanakan"

Sekian dimaklumkan, terima kasih.


Lihat surat siaran tersebut di sini:Sumber : http://www.ppdjb.edu.my/v2/paparsegera.php?id=paparsegera&idberita=8758

No comments:

Post a Comment